Radosna Tajemnica

Radosna Tajemnica

Różaniec ze świętym Janem Marią Vianney`em

Opracowano na podstawie książki „Różaniec ze świętym Janem Marią Vianney`em”

Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

” Bóg ukrył swą boskość przez Wcielenie…by stać się dla nas widzialnym”

– powiedział św. Jan Maria  Vianney.

Lecz Anioł rzekł do Niej:Nie bój się , Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

Łk 1,30-33

Bóg Syn powiedział Bogu – Ojcu: Tak! – idę, aby spełnić Twoją wolę.
Człowiek powiedział Bogu: tak! Niech mi się stanie według słowa Twego.
Dzięki temu podwójnemu posłuszeństwu „Tak”.
Słowo stało się ciałem.
Bóg stał się człowiekiem.
Człowiek stał się rodzicem Boga.
Dziewica stała się Matką.
Stworzenie urodziło Stwórcę.


Nawiedzenie św. Elżbiety


” To piękne podobać się Bogu, chociaż tak mali jesteśmy”-
powiedział św. Jan Maria Vianney

” W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę.Wydała ona okrzyk i powiedziała:
-Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”Łk 1,39-42

Maryja młodziutka służebnica Pańska, Dziewica
i Elżbieta – podeszła w latach żona arcykapłana, niepłodna.
Obie brzemienne!
Obie podobały się Bogu, choć były tak małe w oczach ludzi.

Obie obdarzone łaską nadzwyczajną – bo wierzyły i ufały Jedynemu Dobremu i
Wszechmocnemu.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła!
Wielbi duszo moja Pana!
Obie się radowały.Narodzenie Pana Jezusa

” Co robili Najświętsza Panna i święty Józef? Przyglądali się,kontemplowali,

podziwiali Dzieciątko;takie było ich zajęcie” -powiedział św.Jan Maria Vianney.

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”Łk 2,6-7

Niewidzialny stał się widzialny – możemy Go oglądać, kontemplować, podziwiać.
Tak w czasie adoracji – trwając przed Najświętszym Sakramentem,
jak i w czasie naszych zajęć – kontemplacja w działaniu.
Przyglądali się, kontemplowali, podziwiali Dzieciątko” – naśladujmy Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa.Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
O jak dobrze czyni kapłan, składając siebie w ofierze Bogu każdego ranka!”-powiedział św. Jan Maria Vianney.

” A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
Teraz o władco pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”Łk 2, 27-32

O jak dobrze czyni kapłan, składając siebie w ofierze Bogu każdego ranka!
O jak dobrze czyni chrześcijanin, składając siebie w ofierze każdego ranka!
Bo każdy chrześcijanin ma udział w kapłaństwie
Chrystusowym w kapłaństwie powszechnym.Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.


Jesteśmy na tym świecie, lecz nie jesteśmy z tego świata, bowiem dzień w dzień powtarzamy:”Ojcze nasz, któryś jest w niebie…..Czekajmy więc nagrody, gdy już będziemy „u siebie” w domu ojcowskim”-
powiedział św. Jan Maria Vianney.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Łk 2,46-47

Ale przyszedł na ten świat – do nas,
aby nas zbawić,
abyśmy mogli „czekać nagrody”,
abyśmy mogli znależć się w niebie, w domu Ojca
i czuć się w nim „u siebie”.