Chwalebne Tajemnice

Chwalebne Tajemnice

Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Jaka będzie radość, gdy dusza połączy się ze swym uwielbionym ciałem, z tym ciałem, które nie będzie już dla niej narzędziem grzechu i powodem cierpienia”- powiedział św. Jan Maria Vianney. 

A pierwszego dnia po szabacie, wcześnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
– Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.J 20,1-3

Maria Magdalena zobaczyła coś niezwykłego – odkryła, że Jezusa nie ma w grobie. Według jej interpretacji zabrano Go z grobu i gdzieś położono, ale pobiegła z tym do Piotra, do Apostołów – do Kościoła.

Jednym z uczniów, do których pobiegła Maria Magdalena, był ten, którego Jezus kochał. Był to więc ten uczeń, który wziął siebie Maryję – Matkę Kościoła….
Apostołowie nie zlekceważyli słów Marii Magdaleny – zaraz pobiegli do grobu.Pobiegli, by zbadać wiarygodność  jej słów.


Wniebowstąpienie Pana Jezusa

” I umarł za wszystkich.
wszystkich nas oczekuje w niebie”
– powiedział św. Jan Maria Vianney

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego,jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:
– Mężowie, z Galilei,dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.Dz 1,9-11

„Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie”.
Bóg- Człowiek wykonał swe dzieło – dokonał
dokupienia świata, człowieka.
I odszedł.
Ale przyjdzie.
Po nas.


Zesłanie Ducha  Świętego

„Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, odczuwają wielką radość;podczas gdy źli chrześcijanie toczą się między ciernie i kamienie” -powiedział św. Jan Maria Vianney.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rodzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.Dz 2, 1-4

Jezus, zanim wstąpił do nieba, obiecał swoim uczniom: ” Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”

Uczniowie Jezusa trwali więc w oczekiwaniu, ale i w lęku, zamknięci w Wieczerniku.
A gdy „nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy” – przestali się bać.Otworzyli drzwi Wieczernika.I zaczęli głosić Dobrą Nowinę o Jezusie, o dokonanym przez Niego Odkupieniu – wszystkich ludzi.


Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Panna jest tym pięknym stworzeniem, które nigdy nie przestało podobać się Bogu”
-powiedział św. Jan Maria Vianney.

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońće i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.Ap 12,1

„To niebo jest naszym ostatecznym mieszkaniem
– zapewnia Piotr naszych czasów. – Stamtąd Maryja zachęca nas swoim przykładem, abyśmy przyjęli wolę Boga, abyśmy nie dali się zwieść złudnym powabom tego wszystkiego, co nietrwałe i przejściowe, abyśmy nie ulegali pokusom egoizmu i zła, które gaszą w sercu radość życia.”

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Ukoronowanie Najświętszej Maryi  Panny na Królową Nieba i Ziemi

Wszyscy święci wielką czcią otaczają Najświętszą Maryję Pannę: każda łaska z niebios przechodzi przez jej ręce”-
powiedział św. Jan Maria Vianney.

A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie wysławiali ją i mówili:
– Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi, i spodobało się to Bogu. Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy!A cały lud odpowiedział:
Niech tak będzie! Jdt 15,9-10

Papież Benedykt XVI wyjaśnił, że Najświętsza Maryja Panna został włączona w królewskość Chrstusa. To ją – jako skromną dziewczynę z Nazaretu – Bóg poprosił, aby została Matką Mesjasza, a Ona odpowiedziała na to wezwanie całą sobą, łącząc swoje bezwarunkowe tak z tak Syna Jezusa i stając się wraz z Nim  posłuszną aż po ofiarę. Dlatego Bóg postawił Ją ponad wszelkie stworzenie, a Chrystus ukoronował Ją na Królową nieba i ziemi.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Opracowano na podstawie książki „Różaniec ze świętym Janem Marią Vianneyem”